JEREMIE

Fondy spravované Neulogy Ventures vznikli v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku.  JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé a stredné podniky) je spoločná iniciatíva Európskej komisie (DG Regio) a Európskeho investičného fondu (EIF) s cieľom zlepšenia prístupu MSP k externému financovaniu. JEREMIE umožňuje členským štátom EÚ a ich regiónom alokovať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ako aj národných zdrojov do holdingových fondov, ktoré umožnia prístup MSP k financovaniu prostredníctvom nástrojov rizikového kapitálu, alebo bankových úverov.

Holdingový fond JEREMIE na Slovensku je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKAHR), Operačný program Výskum a vývoj (OPVaV), Operačný program Bratislavský kraj (OPBK)) a je riadený EIF cez Slovenský záručný a rozvojový fond (SZRF), s.r.o.

EIF vybralo Neulogy Ventures ako správcu nástrojov rizikového kapitálu;  seed fondu a fondu rizikového kapitálu, ktoré sú určené na financovanie inovatívnych začínajúcich podnikov a MSP s vysokým potenciálom rastu. Slovenský inovačný fond (seed fond) je financovaný zo zdrojov OPBK a OPVaV. Slovenský podnikateľský fond (fond rizikového kapitálu) je financovaný z prostriedkov OPVaV a so súkromných zdrojov.
 

Európsky investičný fond (EIF) je špecializovaný poskytovateľ rizikového kapitálu skupiny EIB pre malé (aj veľmi malé) a stredné podniky (MSP) v rámci celej Európy, t.j. jeho hlavnou úlohou je podpora podnikania a inovácií uľahčením prístupu MSP k financovaniu. Väčšinovým vlastníkom EIF je Európska investičná banka (EIB) a Európska komisia so zastúpením štátnych a súkromných bánk a finančných inštitúcií z EÚ, Turecka a Chorvátska. EIF predovšetkým navrhuje a vytvára nástroje rizikového kapitálu a záruk, ktoré sú zamerané hlavne na tento segment trhu. EIF takto napĺňa ciele EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

Cieľom OPBK je  posilniť konkurencieschopnosť regiónu Bratislavy rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. OPBK reaguje na potrebu zvýšenej podpory inovatívneho podnikania a informačnej spoločnosti ako kľúčových faktorov na zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu a konkurencieschopnosti kraja. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie kvalitatívnych parametrov územia, výrazne ovplyvňujúcich atraktivitu kraja pre jeho obyvateľov.

Zámerom Operačný programu Výskum a vývoj je napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov. Cieľom operačného programu Výskum a vývoj je modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinacovaný zo zdrojov EÚ.